دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
دکتر فتح اله امی
دبیر کنفرانس
دکتر محمد طیبی رهنی
جانشین دبیر
دکتر علیرضا علیخانی
دبیر علمی
دکتر حسن ناصح
دبیر اجرایی
دکتر محمدرضا سلیمی